15 lipca, 2024

Z założenia, Iż przemiany techniki budowlanej wpływają, jakkolwiek z pewnym opóźnieniem, na oceny estetyczne dotyczące ekspresji sił), wysnuć można różne wnioski praktyczne. Preferowanie konstrukcji ażurowych, maksymalnie lekkich, zgodnych z wymaganiami techniki budowlanej — ale narażonych czasowo na dys­kwalifikujące oceny estetyczne nieprzyzwyczajonych odbiorców)—było niewąt­pliwie stanowiskiem nowatorskim. Przyczyniło się do przyśpieszenia procesu kształ­towania się nowego poczucia bezpieczeństwa i statyczności budowli i w ślad za tym nowych ocen estetycznych.Nowatorstwo w ujęciu ekspresji sił polegało wszakże na czymś więcej. Uczyło dopa­trywać się piękna nowych form zanim stały się one na tyle powszechne, że odbiorcy przywykli do nich, a Ich percepcji nie towarzyszył pewien niepokój.

Dodaj komentarz