15 lipca, 2024

Współcześni teoretycy, charakteryzując architekturę barokową, wymieniają zasad­niczo te same co Wolfflin cechy, jakkolwiek przypisują Im zgoła inną wartość. Sfor­mułowaniom Wolfflina: „iluzja”, „złudzenie optyczne” czy „nieuchwytność” odpo­wiada: „fałsz”, „fikcja”, „dziwaczność”). Podstawą ocen są Jednak niewątpliwie te same zjawiska.Teza o artystycznym walorze konstrukcji, będąc obecnie podstawą „konstruktywiz­mu”, już uprzednio występowała w różnych kierunkach teorii sztuki, także i tych, które ujmowały dzieje sztuki jako proces autonomicznie zachodzących zmian „spo­sobów widzenia”.

Dodaj komentarz