15 lipca, 2024

Architektura, operując stosunkowo dużymi bryłami i co za tym idzie siłami o znacz­nych wielkościach— informuje o ciężarze swych form. Użyte tworzywo ma tu szczególne znaczenie, wpływa nie tylko na fakturę zewnętrzną, ale zależnie od stanu techniki___ na wybór systemu konstrukcyjnego. Wzbudzanie wyobrażeń o siłach,którym budowla musi przeciwdziałać, o sposobach ich przezwyciężania, o ciężarze własnym elementów, o ich spójności i wewnętrznej pracy jest bardzo ważnym środ­kiem ekspresji i może niekiedy wysunąć się na plan pierwszy.

Dodaj komentarz