15 lipca, 2024

Często też styl barokowy nie jest traktowany jako jednolita całość, lecz dzielony na poszczególne kierunki. Istnieje pogląd, że barok jest w większej mierze kontynuacją renesansu niż zasadniczym przełomem. Wszystko to może nasuwać przypuszczenia, że prace Wolfflina są obecnie przestarzałe. Niemniej w pewnym swoistym sensie są one dotychczas aktualne I żywe. Wizja architektury barokowej, jaką stworzył Wolfflin, co prawda niezupełnie odpo­wiada rzeczywistości, niemniej Jest tak wyrazista i sugestywna, że wciąż—mimo wszelkich rewizji i krytyk—pozostajemy częściowo pod jej urokiem. Można z po­wodzeniem wyrobić sobie wyobrażenie o baroku bardzo zbliżone do wolffllnowsklch wizji, nie zaglądając nawet do prac Wolfflina, a poprzestając na lekturze współczesnych prac.

Dodaj komentarz