15 lipca, 2024

Poziome rozczłonko­wanie naroży, stanowiące przeciwwagę wertykalnego podziału ścian, wzmaga tym bardziej wrażenie statyczności). Rozwiązanie budynku fabryki turbin wskazuje dobitnie, iż twórca mniemał, że Po­tworzona, artystycznie, tj. „emocjonalna” statyczność, powinna nawiązywać nie do współczesnych, lecz historycznych systemów konstrukcji i materiałów. Toteż arty­styczne ujęcie ekspresji ciążenia w architekturze utożsamia z nawiązywaniem do tra­dycji. istnieją zatem podstawy, by poglądy Behrensa na omawiane zagadnienie, przy całym jego nowatorstwie pioniera estetyki przemysłowej, sklasyfikować jako konser­watywne. Radykalne zaprzeczenie konserwatywnych — w podanym wyżej sensie— koncepcji odnaleźć można w rozwiązaniu powstałego dwa lata później gropiusowsklego „Fagusa”.

Dodaj komentarz