15 lipca, 2024

Wobiektach reprezentujących rodzaj „statyczny” rozkład sił oraz trwałość konstrukcji, nawet przy powierzchownej obserwacji, są powszechnie zrozumiałe. Stosowane są tu elementy konstrukcji o niezbyt wielkich smukłościach. Występujące najczęściej kie­runki sił to poziom i pion. Kierunki te wynikają, zdaniem S. Hempla, z działania sił ciężkości i stanowiąfundament zarówno rozważań i obliczeń stytycznych, jak I Intuicyj­nego wyczucia równowagi wszelkich konstrukcji. Te „jakby symbole stanów równowagi… wywołują wrażenie statyczności”, natomiast „wrażenie ruchu, a raczej jego możliwości, powstaje zawsze skoro odchylenia od pionu lub poziomu staną się wi­doczne”).Wrażenie dynamizmu lub zrównoważenia ma swe źródło w ogólnym kształcie budynku, a w przypadku budynków szkieletowych może być związane nawet z samą konstrukcją nośną.

Dodaj komentarz