15 lipca, 2024

Równowaga sił w sklepieniach I łukach rzeczywiście nie jest uchwytna na pierwszy rzut oka, daje się natomiast odczuwać wrażenie napięcia I dynamizmu, spotęgowane jeszcze wertykallzmem zarówno elementów konstrukcyjnych, jakPrzy obserwacji katedr gotyckich rozmiary elementów budynku informują o znacz­nych wielkościach przenoszonych sił, rozkład tych sił jest łatwo wyczuwa ny, dlatego zdumiewają niewielkie wymiary poprzeczne przekrojów elementów konstrukcji. Podnieca i dziwi widok smukłych słupów, dźwigających potężne sklepienia o mister­nych, ostrołukowych żebrach.. Budowle gotyckie dostarczają niezwykłych, nieco-Wszystkie ^odczucia, które w skrócie można by nazwać „wrażeniem dynamizmu’’, pozostałą w pewnej analogii do rzeczywistego rozkładu i wielkości naprężeń.

Dodaj komentarz