15 lipca, 2024

Użycie stalowych belek w budownictwie sprzyjało powstawaniu konstrukcji szkiele­towych, zwłaszcza tam, gdzie istniało zapotrzebowanie na budynki o dużej kubaturze. Stalowe belki i słupy montowane pod kątem prostym tworzą kościec wieżowca — układ prostopadłościanów rytmicznie zwielokrotnionych w przestrzeni. Wysmukła, górująca nad otoczeniem bryła może być samowystarczalnym źródłem emocji psy­chicznych. We wcześnie realizowanych wieżowcach właśnie wertykalizm był główną cechą akcentowaną przez twórców. Słupy, zwłaszcza w wieżowcach wznoszonych przez L. Sullivana, uwydatniają nie tylko wyniosłość budynku, lecz 1 jego spoistość.

Dodaj komentarz